සුනාමියෙන් වැනසීගිය ග්‍රාමීය ප්‍රවාහන පද්ධතිය නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය සදහා මග පෙන්වීමක් : සැකසුම් උපදෙස්

This contains important guidelines on reconstructing rural road networks after disasters.

2015 , Practical Action Sri Lanka

PDF , Sinhala

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *