රම්පා කොළ විජලනය කර සැකසීම

කරයි.මෙය ප්රැක්ටිකල් ආන්ස්වර්ස් ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිෂ්පාදනයකි.

2011 , Practical Action

Video ,Practical Action , Sinhala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *