තාවකාලික නිවාස ලබාදීමේදී පශ්චාත් ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබද කෙටුම්පත - සැකසුම් උපදෙස්

This provides a guide to manage waste in post disaster temporary shelter.

2015 , Practical Action Sri Lanka

PDF ,Practical Action , Sinhala

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *