කිතුල් හකුරු සෑදීම

වෙළදපොළට නිකුත්කිරීම සදහා කිතුල් හකුරු සකස්කරගන්නා ආකාරය මෙම වීඩියෝව මගින් ප්රදර්ශනය කරයි.මෙය

2011 , Practical Action

Video ,Practical Action , Sinhala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *