කාබනික ක්‍රම උපයෝගී කරගනිමින් උසස් තත්වයේ දේශීය වී වර්ග වගා කිරීම: තාක්ෂණික විස්තරය

This technical brief contains guidelines on cultivating traditional rice using organic cultivation techniques.

2015 , Practical Action Sri Lanka

PDF , Sinhala

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *