කරවිල විජලනයකර සැකසීම

කරවිල විජලනයකර වෙළදපොළට නිකුත්කිරීම සදහා සකස්කරගන්නා ආකාරය මෙම වීඩියෝව මගින් ප්රදර්ශනය කරයි. මෙය ප්රැක්ටිකල් ආන්ස්වර්ස් ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිෂ්පාදනයකි

2011 , Practical Action

Video ,Practical Action , Sinhala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *