ඇඹුල් තියල් සෑදීම

ඇඹුල් තියල් යනු නැවුම් මාළු වලින් සකස්කරගත හැකි රසවත් ආහාරයක්. මෙම වීඩියෝව මගින් ප්රදර්ශනයකරනු ලබන්නේ වෙළදපොළට නිකුත්කිරීම සදහා ඇඹුල් තියල් සකස්කරගන්නා

2014 , Practical Action

Video ,Practical Action , Sinhala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *