நிரந்தர புகலிடம் சம்பந்தமாக வீடுகள் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சேவைகள் வடிவமைப்பதற்கான திட்டமிடல் செயற்பாடு

Practical Action maintains a People first approach to housing. Practical Action committed to the fact that a house is not merely a structure but a starting point for communities to regain a lost future. This process guidelines explains how the participatory planning can be done with the community.

2015 , Practical Action Sri Lanka

PDF , Tamil

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *