சுனாமியால் அழிவுற்ற கிராமிய போக்குவரத்து முறைமை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான வழிமுறைகள்

This contains important guidelines on reconstructing rural road networks after disasters.

2015 , Practical Action Sri Lanka

PDF , Tamil

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *