சுனாமிக்கு பின்னரான மறுசீரமைப்புப் பணிகளில் கழிவு முகாமைத்துவத்தின் அவசியம்

This highlights the importance of waste management in post disaster rebuilding.

2015 , Practical Action Sri Lanka

PDF , Tamil

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *