சுனாமிக்குப் பின்னர் தற்காலிக புகலிடங்களில் திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவம் தொடர்பான வழிகாட்டல்களின் வரைபு

This process guideline provides guidance on managing waste in post disaster temporary shelters

2015 , Practical Action Sri Lanka

PDF , Tamil

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *