சுனாமிக்குப் பின்னரான சந்தர்ப்பங்களில் ஜீவனோபாய அபிவிருத்தி

This consists of several important guidelines for post disaster livelihood development.

2015 , Practical Action Sri Lanka

PDF , Tamil

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *