அனர்த்தத்திற்குப் பின்னரான நிலைமைகளில் உள்ளூர் சமூகங்களுக்கான,பொருத்தமான போக்குவரத்துத் தெரிவுகள்

This suggests some appropriate transport options for the rural communities in post disaster situations.

2015 , Practical Action Sri Lanka

PDF , Tamil

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *