सुरक्षित खानेपानी र हाम्रो स्वास्थ्य

यस प्रविधि ज्ञानमा सुरक्षित खानेपानी, भान्छा व्यवस्थापन,व्यक्तिगत सरसफाई, मानव पिसाबको प्रयोग र कृषि बारेमा समावेश गरिएको छ। 

2011 , Practical Action, ENPHO,

PDF ,Practical Action, ENPHO , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *