सामूहिक बजारीकरण र यसको व्यवस्थापन

समान उद्देश्य भएका ब्यक्तिहरुको औपचारिक तथा अनपौचारिक समूह, जस्तै तरकारी उत्पादन समूह, बाखा्र पालन समूह, माछा पालन समूह आदिको निर्माण गर्नु पर्दछ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *