समुदायमा आधारित बिपद व्यवस्थापन योजना, नवलपरासी जिल्ला ।

यो पुस्तक गाविसमा रहेका समुदायमाझ गरिएको नियमित अन्तरकृया र कार्यशालाको परिणाम हो ।

2014

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *