माछापालन

माछापालनका लागि पोखरी निर्माण गर्ने स्थान चयन गर्दा मुख्यतया पानीको स्रोत, जमिनको बनोट, माटोको किसिम, यातायात तथा बजार इत्यादी कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ ।

2012 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *