मकै खेती

मकै खेती: यस प्राबिधिक ज्ञान सामग्रीमा मकै खेती गर्ने समय, खेती गर्नका लागि उपयुक्त जग्गा ब्यबस्थापन, बिऊ रोप्ने उपयुक्त समय, मल जल तथा मकैमा लाग्ने किरा र त्यसको समाधानका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समेटिएको छ।

2013 , Practical Action

PDF ,Practical Action , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *