भिन्डी लगाउने समय तथा बिउदर

भिण्डी बाली लगाउने उपयुक्त समयको बारेमा स्पष्ट हुने ।भिण्डी बालीका लागि आवश्यक बीउदरका बारेमा थाहा पाउने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *