भिण्डी बालीको परिचय र जातको छनोट

भिण्डी बालीका लागि उपयुक्त माटो तथा हावापानीका बारेमा स्पष्ट हुने । भिण्डी खेतीको उपयुक्त जातहरू कुन–कुन हुन् र तिनीहरूका गुणको बारेमा स्पष्ट हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *