भन्टा खेतीमा गोडमेल र सिँचाइ व्यवस्थापन

भन्टा खेतीका लागि गोडमेल तथा सिँचाइको महत्व र आवश्यकताका बारेमा स्पष्ट हुने ।भन्टा खेतीमा गरिने गोडमेल र सिँचाइका लागि उपयुक्त समय र व्यवस्थापनको बारेमा स्पष्ट हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *