भन्टा खेतीको परिचय र जातको छनोट

भन्टा खेतीको सामान्य जानकारी तथा यसका फाइदाहरुका बारेमा स्पष्ट हुने ।भन्टा खेतीका लागि उपयुक्त जग्गा र जातको बारेमा स्पष्ट हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *