भन्टामा लाग्ने मुख्य कीराहरू र तिनको रोकथाम

भन्टामा लाग्ने मुख्य किराहरु डाँठ तथा फलको गवारो, लाही, सेतो सुलसुले जस्ता किराहरुको समाधान गर्ने उपायको बारेमा जानकारी यस ज्ञान सामाग्रीमा दिइएको छ

2015 , Practical Action Nepal

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *