भण्टा खेती

भण्टाको खेती पहाडमा वर्षायाममा गरिन्छ भने खोंच तथा औल—क्षेत्रमा वसन्तयाममा गरिन्छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *