बोडी खेतीको परिचय र जातको छनोट

बोडी खेतीको सामान्य जानकारी लिने तथा यसका फाइदाहरु बारे स्पष्ट हुने ।बोडी खेतीका लागि उपयुक्त जग्गा र जातको बारेमा स्पष्ट हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *