बोडी खेतीका लागि जग्गाको तयारी र मलखाद व्यवस्थापन

बोडी खेती गर्दा जग्गा तयारीको बेलामा राख्नुपर्ने मलखादको तरिका बारे स्पष्ट हुने ।बोडी खेतीका लागि आवश्यक मलखादको मात्रा र गुणस्तरका बारेमा स्पष्ट हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *