बेमौसमी करेला खेतीका लागि जग्गाको तयारी र मलखाद व्यवस्थापन

करेला खेतीका लागि उपयुक्त तरिकाले जग्गा तयारीे गर्ने बारेमा स्पष्ट हुने ।करेला खेतीका लागि आवश्यक मलखाद र यसको व्यवस्थापन बारे स्पष्ट हुने

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *