बाढीको प्रकोप हुने खानेपानीका स्रोतहरुको व्यवस्थापन

यस प्राविधि ज्ञानमा खानेपानी शुद्धिकरण कसरी गर्नुका साथै खानेपानीका स्रोत बाढीको समयमा प्रदुषित हुनबाट जोगाउन र प्रतिकूल समयमा पनि प्रयोग गर्न र के कस्ता उपायहरु बारे जानकारी समावेश गरिएको छ।

2017 , Khadka, Rakesh

PDF ,Practical Action, Nepal , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *