बाइसाइकल एम्बुलेन्स

यस जानकारी पुस्तिकामा बाइसाइकल एम्बुलेन्सका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समाबेश गरिएको छ । बाइसाइकल एम्बुलेन्स यातायात को आपतकालिन प्रविधी हो, जसले ग्रामीण तराईबासिहरुका लागि बिरामी परेका बखत नजिकको स्वास्थ केन्द्रसम्म यातायात सेवा पुर्याउदै आएको छ ।

2014 , Rijana Malla

PDF ,Practical Action , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *