प्याज खेतीमा लाग्ने रोग कीरा र तिनको व्यवस्थापन

प्याज खेतीमा देखिने कीराहरू मध्ये थ्रिप्स सबैभन्दा विनाशकारी सानो कीरा हो । यसका पखेटा नरिवलका पात जस्ता झल्लर किसिमका हुन्छन् र यो खैरो रङ्गको हुन्छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

3 responses to “प्याज खेतीमा लाग्ने रोग कीरा र तिनको व्यवस्थापन”

  1. prem raj nyaupane says:

    नमस्कार सर मलाई प्याज मा लाग्ने रोग र किरा को वारे जान्न आवस्यक परेको छ।

  2. karan says:

    प्याज को रोग

  3. Shikha pathak says:

    नमस्कार सर मलाई प्याज मा लाग्ने रोग र किरा को वारे जान्न आवस्यक परेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *