पशुहरूको पोषणको आवश्यकताबारे जानकारी

पशुको जात मात्र राम्रो भएर हुँदैन । यदि राम्रो स्याहार सुसार गर्न सकिएन भने राम्रो उत्पादन दिँदैन । पशुको स्याहार सुसारमा पशुको दिनहु“ आहारा ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

2012 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *