निर्माण सामग्री खरीद गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु १

यस ज्ञान निर्माण सामग्रिमा (इट्टा, सिमेन्ट, जस्ता पाता, फलामे डण्डी) खरीद गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु बारेमा समावेश गरिएको छ।

2017 , Practical Action, Nepal

PDF ,Practical Action, Nepal , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *