निर्माण सामग्री खरीद गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

यस भिडियोमा निर्माण सामग्री (बालुवा, ढुङ्गा, रोडा, काठ) खरीद गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु बारेमा समावेश गरिएको छ।

2017 , Practical Action Nepal

Video ,Practical Action, Nepal , Nepali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *