निर्माण सामग्री खरीद गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु २

यस ज्ञान सामग्रिमा निर्माण सामग्री (बालुवा, ढुङ्गा, रोडा, काठ) खरीद गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु बारेमा समावेश गरिएको छ।

2017 , Practical Action, Nepal

PDF ,Practical Action, Nepal , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *