निमको विषादी बनाउने र कीराहरु नियन्त्रण

यस ज्ञान सामाग्रीमा निमको बिषादी बनाउने तथा यसको प्रयोगद्वारा किराहरुको नियन्त्रन गर्ने तरिका बारेमा जानकारी समाबेश गरिएको छ

2015 , Practical Action Nepal

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *