तरकारी उद्यम विकास सहयोगी पुस्तिका

यस ज्ञान सामग्रिमा सुदूर पश्चिम क्षेत्रका कृषकहरुलाई व्यवसायिक कृषि खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन तथा उत्पादित तरकारीको उपभोग गरि आफ्नो परिवारको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने बारेमा समावेश गरिएको छ।  

2015 , Practical Action

PDF ,Practical Action, Nepal , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *