तरकारीको बेर्ना तयारी र रोपण

नर्सरी बनाउने स्थान घाम लाग्ने, निकासको व्यवस्था भएको, बार–बन्देज भएको र सजिलै हेरचाह गर्न सकिने हुनुपर्दछ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *