जलवायु परिवर्तन

यस ज्ञान सामाग्रीले जलवायु परिवर्तनको परिभाषा र नेपालमा परेको प्रभावको बारेमा जानकारी दीईएको छ जस्तै यसले कृषिमा पारेको प्रभावको पनि जानकारी दीइएको छ

2015 , Practical Action Nepal

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *