जलवायु परिवर्तन

यस ज्ञान सामाग्रीले जलवायु परिवर्तनको परिभाषा र नेपालमा परेको प्रभावको बारेमा जानकारी दीईएको छ जस्तै यसले कृषिमा पारेको प्रभावको पनि जानकारी दीइएको छ

2015 , Practical Action Nepal

PDF , Nepali

Download

3 responses to “जलवायु परिवर्तन”

  1. amrit says:

    please i need it

  2. Sanju pandey says:

    I want to know this

  3. Sanju pandey says:

    I am interested

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *