चरचरे

पानी पर्ने समय अगाडी नै गाई वस्तुलाई खोपाउने काम गर्नु पर्दछ । बि.क्यू. पोलीभ्यालेण्ट भ्याक्सिन गाई भैसीमा ५ एम.एल. क्रऋ छाला । पाडा बाच्छालाई ३ एम.एल. सोही तरीकाले दिनु पर्दछ । ६ महिला नाघेको वस्तुलाई सुई दिनु पर्दछ । साथै यो सुई प्रत्येक साल दोहो¥याउनु पर्दछ ।

2014 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *