गौगोटी– गाईभैंसीको महामारी रोग

गौगोटी विषाणुबाट गाई, भैंसी, याक, चौरीका साथै केही जंगली जनावरमा लाग्ने अति खतरनाक महामारी रोग हो ।

2012 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *