Loading...

Technical Information Service

Download our App

App Store Google Play Store
 


Advanced Search

गुरुत्व आकर्षणमा आधारित रोपवेको विस्तार ।

विशेषगरी यो रोपवे, नेपाल सरकारले प्राक्टिकल एक्सनको प्राविधिक सहयोग र समुदायको श्रमदानबाट स्थापना गरिएको हो । स्थानिय सरकार र सहकारीको अभिरुचिका कारण यस्तै प्रकारका रोपवे अन्य जिल्लामा पनि स्थापना गरिएको छ ।

Post a comment   

Comments

Feedback

We use cookies to provide a consistent user experience and analyse how to improve our sites