गाजर खेतीमा लाग्ने मुख्य रोग तथा कीराहरू र तिनको नियन्त्रण

गाजर खेतीमा लाग्ने रोगहरु विभिन्न किसिमको हुन्छ जस्तै डढुवा वा अल्टरनेरिया डडुवा, सरकसपोरा डढुव, पाउडरी, मिल्डयु, भाईरस रोग र कीराहरुको नियन्त्रण तथा समाधान गर्ने जानकारी यस ज्ञान सामग्रीमा समाबेश गरीएको छ ।

2014 , Practical Action Nepal

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *