गाईभैँसीहरूको स्वास्थ्य व्यवस्थापन

गाईभैँसी पालनबाट फाइदा लिनको निम्ति यिनीहरूको स्वास्थ्य व्यवस्थापन राम्रो रहनु पर्दछ । स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा मुख्य गरी रोग लाग्नै नदिने रोकथामका विधिहरूमा ध्यान दिनु जरूरी हुन्छ । स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्दा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *