गाईभैँसीलाई दाना र घाँस मिलाएर दिने तरीका

सामान्यतया गाईभैँसीलाई आहाराको व्यवस्था गर्दा पशुको शारीरिक तौलको २.५ देखि ३ प्रतिशत बराबर हुने सुख्खा पदार्थ उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसको अर्थ १०० किलो तौल भएको पशुको लागि ३ किलो जति सुख्खा पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यसरी आहारा उपलब्ध गराउदा घाँस र दानाको व्यवस्था तपशिल बमोजिम गर्न सकिन्छ ।

2012 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *