गाईभँसै पालनका लागि उपयोगी ज्ञान पुस्तिका

नेपालमा स्थानीय जातका र उन्नत जातका गरी दुवै किसिमका गाईभैँसीहरू पाइन्छन् । उत्पादनका हिसाबले स्थानीय पशुहरू त्यति राम्रा नहुँदा उन्नत पशुहरूको सङ्ख्या क्रमश बढ्दै छ ।

2011 , Chamber of Commerce- Chitwan

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *