गहुँ खेती

रासायनिक मलको प्रयोग गहुँमा बढी प्रचलित छ । ३ के.जी. युरिया, ५.५ के.जी. डी.ए.पी. र १.५ के.जी. म्युरेट अफ पोटास प्रतिरोपनीका दरले अन्तिम जोताइको बेला प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *