खुर्सानीका मुख्य कीराहरू र रोगहरू

खुर्सानीमा लाग्ने थ्रिप्स, फेद कटुवा, गवारो जस्ता किराहरु तथा एन्थ्य्राकनोज, ढडुवा गुजुमुजे भाइरस जस्ता रोगहरुकोे बारेमा जानकारी यस ज्ञान सामाग्रीमा समाबेश गरिएको छ

2015 , Practical Action Nepal

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *