केराको भण्डारण र परिवहन

अरु देशमा पैठारी गर्ने फलहरुलाई ग्रेडिड्ड गरेर ठूला साना फलहरुलाई अलग अलग गर्नु पर्दछ । निर्यात गरिने फलहरुलाई काट्नासाथ बेनोमाईल नाम विषादीले उपचार गरेर सफा गरी ओवानो गराएर ५–१० के.जी. का प्याकहरु बनाउनु पर्दछ ।

2014 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *