कुरिलो खेती प्रविधि

यस ज्ञान सामग्रीमा कुरिलो खेतीको परिचय, बृद्धि विकास, हावा पानी, विरुवाको जात, माटो छनौट, गोडमेल, हेरचाह, मलखाद व्यवस्थापन, सिचाई, झारपात गोडमेल, अन्तरबाली, बाली लिने अवस्था र उत्पादनको बारेमा जानकारी समाबेश गरिएको छ ।

2015 , Practical Action Nepal

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *